ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: Η χρήση της ιστοσελίδας μας
εξαρτάται από την αποδοχή των ακόλουθων όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας
με οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, ακόμη και επουσιώδη,
παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και της πλατφόρμας
που χρησιμοποιεί. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται η αποδοχή
των όρων του παρόντος.


ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και της ιστοσελίδας www.formstechnology.gr
καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, είναι η εταιρεία με την
επωνυμία «Forms Technology group E.E.».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Για την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της εταιρείας
μας, προκειμένου να έρθετε σε επαφή με τον οδοντίατρο – ορθοδοντικό της
επιλογής σας, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά δεδομένα σας,
όπως το ονοματεπώνυμό σας και το email επικοινωνίας σας. Η επεξεργασία
των προσωπικών αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των
διαδικτυακών υπηρεσιών της εταιρείας και την ενημέρωση του οδοντιάτρου –
ορθοδοντικού της επιλογής σας για το ενδιαφέρον σας, καθώς και για τήρηση
των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι δημοσίων φορέων, όπως
Δ.Ο.Υ. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, τα οποία οι
ίδιοι μας παρέχετε με τη χρήση της πλατφόρμας.
Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της
παρείχατε.
ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Τα δεδομένα τα οποία
συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμό σας και
το email σας. Κανένα άλλο δεδομένο σας δεν είναι ζητά και δεν διατηρεί η
εταιρεία μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων σας είναι η παροχή της υπηρεσίας της ενημέρωσης,
προβολής, αναζήτησης


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα προσωπικά δεδομένα μας παρέχονται
προκειμένου να διαβιβαστούν στον οδοντίατρο – ορθοδοντικό της επιλογής
σας. Τα δεδομένα σας μεταβιβάζονται εκεί και μόνον με την συναίνεσή σας.
Οι συνεργαζόμενοι ιατροί μας τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Στην περίπτωση συνεργασίας,
τα δεδομένα σας διατηρούνται στην κατοχή της εταιρείας μας για χρονικό
διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας της θεραπείας σας. Σε περίπτωση που
δεν κριθείτε κατάλληλος/-η για την έναρξη της συγκεκριμένης θεραπείας ή για
οποιονδήποτε λόγο δεν συνεργαστείτε με ιατρό προβαλλόμενο μέσω της
πλατφόρμας, τα δεδομένα σας διαγράφονται εντός μηνός από την
κοινοποίηση της σχετική δήλωσης σχετικά με την μη έναρξη της θεραπείας.
Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την παρέλευση
πενταετίας από την χορήγησή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Καθ’ όλη τη διάρκεια
τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας χορηγήσατε έχετε
το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος σας, πλήρους πρόσβασης και ενημέρωσης
σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε, για όσο χρονικό διάστημα
τηρούνται σε εμάς. Αν τα δεδομένα, τα οποία τηρούνται για εσάς δεν είναι
ακριβή ή είναι λανθασμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να
ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν. Έχετε το
δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά
σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική
διάταξη) ή δεν επηρεάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδέχεται εξαιτίας της
διαγραφής αυτής να μην είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο
τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, υπό την
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η παροχή της προσφερόμενης
υπηρεσίας μας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ανακτήσετε και

επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας
δεδομένα για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε,
πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο. Τέλος έχετε το δικαίωμα να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην διατήρηση των δεδομένων σας στην
πλατφόρμα. Τα δικαιώματά σας αυτά έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά
πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στo [email protected] είτε αποστέλλοντας
ταχυδρομικά το αίτημά σας στην διεύθυνση gorgopotamou 17 13123 ilion
Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας,
αρ. 1-3 και έχει τον τηλεφωνικό αριθμό : 2106475600.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία στην κυριότητα της
οποίας βρίσκεται η παρούσα πλατφόρμα εταιρεία με την επωνυμία «Forms
Technology Group E.E. » που εδρεύει Ilion, οδός gorgopotamou και αριθμός
17 Με τηλέφωνο: 2110136483 και email: [email protected]

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, για την
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που
επέρχονται σε αυτή.